woensdag 21 juni 2017

Coördination Envelopes

Hi, it's me again.Today I'm showing off two envelopes that go along with the cards from previous Whimsy Stamps release week cards (card one, card two).                * Hallo, ik ben het weer. Hieronder laat ik twee enveloppen zien die horen bij de kaarten van de Whimsy Stamps release van  vorige week (kaart één, kaart twee).
 
 

I think it's always fun to create matching envelopes, it makes the excitement a lot more fun to get the card.                * Ik vind het altijd leuk om bijpassende enveloppen te creëren, het maakt het nog leuker om de kaart te krijgen.
 

See you back on Friday!                * Ik zie je terug op vrijdag!https://whimsystamps.com/products/little-isis-relaxing https://whimsystamps.com/products/furever-in-our-hearts https://whimsystamps.com/products/furever-friends-die-set

maandag 19 juni 2017

NND: #49 Sketch Challnege

 Hello everyone!! I hope you had a wonderful weekend. Today we start a new week on the new Newton's Nook Design challenge on the challenge blog. This time it's a sketch challenge (se picture to see the sketch).               * Dag iedereen!! Ik hoop dat je een geweldig weekend had. Vandaag beginnen we een nieuwe week met de nieuwe Newton's Nook Design uitdaging op het challenge blog. Deze keer is het een schetsuitdaging (zie de foto helemaal onderaan om de schets te zien).


 
On the previous challenge I used distress ink to make my own striped background paper (click here if you want to see that card). For this challenge I thought to make again my own pattern, this time directly on the card base.               * Op de vorige uitdaging gebruikte ik distress ink om mijn eigen gestreepte achtergrondpapier te maken (klik hier als u die kaart wilt zien). Voor deze uitdaging dacht ik opnieuw mijn eigen patroon te maken, deze keer direct op de kaartbasis.


 
After making the background, tied a bow and placed my scene on scrapbook paper the card was almost finished. I also used the sequences of the Newton's Nook Design and Studio Katia summer blog hop from the beginning of this month. This is how the card looks at the end:               * Na het maken van de achtergrond, een strik vastgebonden te hebben en mijn scène op scrapbookpapier te plaatsen, was de kaart bijna klaar. Ik gebruikte ook de sequenties van het  Newton's Nook Design en Studio Katia zomer blog hop vanaf het begin van deze maand. Dit is hoe de kaart er uiteindelijk uitziet:
 
I hope you got inspired and to see your lovely works on the challenge!               * Ik hoop dat je geïnspireerd bent en je mooie werkjes te zien op de uitdaging!

http://www.newtonsnookdesigns.com/made-from-scratch/ http://www.newtonsnookdesigns.com/made-from-scratch-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/pug-hugs/ http://www.newtonsnookdesigns.com/pug-hugs-die-set/
http://www.inkypawschallenge.com/

vrijdag 16 juni 2017

Magnetic Aerogram

Hello there! In this post I made again an aerogram for Newton's Nook Design. An aerogroms was made in wars where the wrote persons secret messages on the inside of the envelope. Here is how I made it:                * Hallo daar! In dit bericht maakte ik weer een aerogram, maar voor Newton's Nook Design. Aerogramen werden gemaakt in oorlogen waarbinnen mesen de geheime boodschappen op de binnenkant van de envelop werden geschreven. Hieronder staat hoe ik het gemaakt heb:
 

1. Make an envelope. You can use an envelope punch, a stencil or use a real envelope as guide.                * 1. Maak een envelop. Je kunt een enveloppunch, een stencil of een echte envelop gebruiken als gids.

2. With the "Lovely Blooms" I decorated the back of the card (with yellow ink).                * 2. Met de "Lovely Blooms" versierde ik de achterkant van de kaart (met gele inkt).


3. Cut out the small pieces for the inside scene and some critters for the rest of envelope. I used the "Simply Relative", "Happy Little Thought", "Winston Takes Flight" and the "Terrific Terriers".                * 3. Snij kleine stukjes uit voor de binnenste scène en een aantal elementen voor de rest van de envelop. Ik gebruikte de "Simply Relative", "Happy Little Thought", "Winston Takes Flight" en de "Terrific Terriers".

4. At the end I placed magnet tape so you can open and close the aerogram easely.                * 4. Aan het einde plaatste ik magneettape op de aerogram om de enveloppe gemakkelijk te kunnen openen en sluiten.

This is the the back of the envelope:                * Dit is de achterkant van de envelop:


 
The frond with the flowers and the text.                * De voorkant met de bloemen en de tekst.


And the inside of the card and the cute terrier between the flowers.                * En de binnenkant van de kaart met de schattige terriër tussen de bloemen.


I hope you liked the post and be sure to visit the Newton's Nook blog for more fun!                * Ik hoop dat je de post leuk vond en bezoek ook zeker de Newton's Nook blog voor meer plezier!
 
http://www.newtonsnookdesigns.com/happy-little-thoughts/ http://www.newtonsnookdesigns.com/happy-little-thoughts-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/terrific-terriers/ http://www.newtonsnookdesigns.com/terrific-terriers-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/lovely-blooms/ http://www.newtonsnookdesigns.com/simply-relative/