maandag 21 augustus 2017

Smoochy Hallo

Hello everyone, today I have made a nice and simple card with the Els Brige's products.                * Hallo iedereen, vandaag heb ik een leuk en eenvoudig kaartje gemaakt met Els Brige haar producten.


First of all, I made the background to use the 'smooching' technique. For the technique, I rubbed the ink pad of my distress ink on a plastic (I just used stamp packaging). Then I spat some water on the plastic and then I pushed my paper into the ink. So I did it twice; First with blue and then with the green ink, but dried the paper in-between.                * Allereerst maakte ik de achtergron doot de 'smootching' techniek te gebruiken. Voor techniek wreef ik het inktkussen van mijn distress ink op plastiek (ik gebruikte hiervoor gewoon stempel verpakking). Vervolgens spreyde ik wat water erop en  duwde nadien mijn papier in de inkt. Ik deed het dus 2 keer; eerst met blauw en daarna met de groene inkt, maar liet het papier tussen door wel drogen.

 

 After cutting out a star motif from half-transparent paper, I cut the word hello and my paper for the matching stamp 'een kaartje voor jou' (= 'A card for you').               * Nadat ik uit half-doorschijnend papier een sterrenmotief sneed, sneed ik ook het woord hallo uit en mijn papiertje voor de bijpassende stempel 'een kaartje voor jou'. 


Hopefully you liked it; See you next time.                * Hopelijk vonden jullie het leuk; tot de volgende.

https://www.elsbrige.com/shop/hallo-woordstans/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/hallo-stempelset/?v=d3dcf429c679

vrijdag 18 augustus 2017

Whimsy Stamps Release: Day 2

Hello and welcome on the last day of the August Release from Whimsy Stamps.Today I've something extra special hihi. I'm showing the new "See Ya Later Alligator" stamp set. This is the last stamp set I illustrated for Whimsy Stamps.                * Hallo en welkom op de laatste dag van de augustus release van Whimsy Stamps. Vandaag heb ik iets extra speciaal hihi. Ik laat de nieuwe "See Ya Later Alligator" stempelset zien. Dit is de laatste stempel set die ik voor Whimsy Stamps heb geïllustreerd.


This stamp set is inspired by my trip in December; South Africa. It was very rainy in the period we visited Africa. That's why the rivers in the wild parks where higher than usual. One of the mornings we could see a crocodile so close looking for some fishes. This was such an amazing experience, so I had to make something with a crocodile. For the stamp set I tried to mix and match funny sentiments with illustrations. Below you can see a close up:                * Deze stempel set is geïnspireerd door mijn reis van december; Zuid-Afrika. Het was erg regenachtig in de periode dat we Afrika bezochten. Daarom waren de rivieren in de wilde parken hoger dan gebruikelijk. Een van de ochtenden konden we een krokodil van zo dicht bij zien zoeken naar wat vissen. Dit was zo'n geweldige ervaring, natuurlijk moest ik iets maken met een krokodil. Voor de stempelset heb ik geprobeerd om grappige boodschappen te combineren met illustraties. Hieronder zie je een close-up:


I hope you see the versatility in this stamp set. On my card I made a scene for I friend I need to see more often.                 * Ik hoop dat je de veelzijdigheid in deze stempel set ziet. Op mijn kaart heb ik een scène gemaakt voor een vriend die ik vaker moet zien.


I hope you catch up with some friends in the weekend!                * Ik hoop dat jullie dit weekend ook wat verloren tijden met vrienden kunnen inhalen!
http://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/simon-says-add-sentiment/

donderdag 17 augustus 2017

NND Release: Day 4

Hello and welcome on the last day of the Newton's Nook Design August release. Of course we end the release week with a new cat stamp. Say hello to "Autumn Newton".                * Hallo en welkom op de laatste dag van de  Newton's Nook Design August release. Natuurlijk sluiten we de release week af met een nieuwe katten stempel. Zeg hallo tegen "Autumn Newton".This is again a super cute stamp set. I think it was inspired by the exclusive/limited "Hello Fall" and the "Bushels of Love" stamps from the collaboration with Simon Says Stamps. For both I was too late to have them, so I'm super excited about this new stamp set.                * Dit is weer een super schattige stempel set. Ik denk dat het werd geïnspireerd door de exclusieve / beperkte "Hello Fall" en de "Bushels of Love" stempels die gemaakt werden voor de samenwerking met Simon Says Stamps. Voor beide was ik te laat om ze an te kopen, dus ik ben super enthousiast over deze nieuwe stempel set.Newton's Nook is giving this stamp set away to one lucky winner, so make sure you read all the way to the bottom of this post to see how to win!                * Newton's Nook geeft deze stempel set weg voor één gelukkige winnaar, dus zorg ervoor dat je helemaal tot de onderkant van deze post leest om te zien hoe je kunt winnen!


I loved the set so much I made a trio of cards inspired by Shimelle Laine (click here to see her cards). With the same papers and soft colors I made the cards one by one as the sketches from Shimelle.                * Ik hield zoveel van de set dus ik maakte een trio van kaarten geïnspireerd door Shimelle Laine (klik hier om haar kaarten te zien). Met dezelfde papieren en zachte kleuren heb ik de kaarten één voor één gemaakt net zoals de schetsen van Shimelle.


These cats are adorable in my opinion!! I'm really going to make thousand cards of with these stamps, this is just the beginning hihi.                * Deze katten zijn echt zo schattig volgens mij!! Ik ga met deze stempels duizend kaarten maken, dit is dus nogmaar het begin  hihi.


Would you like to win the "Autumn Newton" Stamp Set? This set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday August 17th at 9pm CST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, August 18th.                * Wilt je graag de "Autumn Newton" stempel set winnen ?Dee set word wegegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Hier is hoe je kan winnen: Schrijf berichtjes op de NND blog en de Design Team blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit het collectief van berichten. Zorg ervoor om op elke blog een commentaar te schrijven voor je kans om te winnen. Je zult niet weten welke blog gekozen is om de winnaar uit te zoeken; dus hoe meer je schrijft hoe beter je kansen! Je hebt tot en met donderdag 17 augustus om 9 uur CST om berichtjes te schrijven - de winnaars worden bekend gemaakt op de Newton's Nook blog post op vrijdag 18 augustus.
 

Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Kijk naar alle leuke Design Team Blogs om mee te doen:
Newton's Nook Designs  Amanda  |  HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana